Život v ... / 2010

_ lokalita: Banská Štiavnica, Slovakia (SK)

_ inštalácia vo verejnom priestore

_ materiál: bavlnené šnúry, bielizeň

Nainštalovaním šnúr s bielizňou medzi domy na „trotuári“ historického mesta Banská Štiavnica som obrazne vrátila život do jeho sporo obývaného centra. Rozvešaná bielizeň, jej čistota a vôňa mali vzbudzovať predstavu o opaku dnešnej situácie miesta (pripomenutím južných talianskych miest s vôňu čistej bielizne v uličkách, s tranzistormi v oknách a vôbec ľudskej prítomnosti). Ľudia sa zrazu zadívali na hor.

Dnešné centrum B. Štiavnice je doslova bez života, a len pri pohľade zvonka vytvára dojem existencie obyvateľov a ich stôp (prostredníctvom opravených fasád domov - z vnútra sú v dezolátnom stave). Žijú tam v takom množstve, že sa Ich identita postupne vytráca zásahmi investorov a developerov (majú z historických budov záujem vytvoriť wellnes centrá alebo luxusné reštaurácie), spôsobujúcich, že sa život vytráca na perifériu alebo úplne z mesta von...

„Azda najcivilnejšia a Štiavničanmi najodsudzovanejšia inštalácia doktorandky Niny Šoškovej v historickom centre je reakciou na vyprázdnenie mesta a jeho “kulisoidnosť”. Opravené fasády, rada meštianskych budov sú lákadlom pre objektívy fotoaparátov turistov. Skutočný život s každodennými starosťami sa ale odohráva niekde inde. Tep života, ktorý pulzuje napríklad v mestečkách v Taliansku, Štiavnica už nepozná. Kvety v oknách, vyvesená bielizeň, rozvoniavajúca káva či rádio, ktoré započuje chodec z otvoreného okna ako atribúty fungujúcich domácností, sa presunuli na sídlisko Drieňová. Gestom vyvesenia bielizne na dobu 5 dní v extrémne citlivej historickej zóne sa autorka pokúsila nastaviť otáznik, či je vôbec možné akokoľvek takúto energiu mesta simulovať či stimulovať.“

Štiavnické noviny, ročník XXI., č. 18, máj 2010, s. 6. In: Medzicentrum nielen v centre: Mgr. art Svätopluk Mikyta a Mgr. art Jana Kapelová

Life in ... / 2010

_ Location: Banská Štiavnica, Slovakia (SK)

_ Installation in the public space

_ Material: cotton cords, clothes

By installation of cotton cords with clothes hanging between houses in a historical centre of Banská Štiavnica (Slovakia) the author had metaphorically brought life back to the poorly inhabited historical centre. The hanging clothes with their smell and cleanness were supposed to evoke an opposite picture of today’s city life by reminding of south Italian towns with smell of freshly-washed clothes in the streets, with radios in windows and with actual human presence. Suddenly people started to look up.

In today’s historical centre of Banská Štiavnica there is literally no life and only looking at it from outside it’s giving the impression of people living here and their marks – repaired facades of houses which are ramshackle inside. Number of people living here is so small that their identities are disappearing successively by interference of investors and developers whose interests are to build up wellness centres or luxurious restaurants. This results in life disappearing to the periphery or even completely out of town…

“Perhaps the most civilian and by citizens of town of Banská Štiavnica also the most criticized installation of postgraduate student Nina Šošková in the historical centre is a response to the town desolating and its “becoming a scenery”. Repaired facades of “burgher's houses” become an attraction for tourists’ camera objectives. However the real life with everyday sorrows takes place somewhere else. The pace of life pulsing in Italian towns for instance is not peculiar to the town of Banská Štiavnica at all. Flowers in windows, freshly-washed clothes hanging between buildings, smell of coffee or sound of radio from open window which can be heard by a pedestrian – these attributes of functioning households have moved to housing estate of Drieňová. By the gesture of hanging the clothes for 5 days in extremely sensitive historical zone the author tried to ask if it’s really possible to simulate or stimulate this energy of town.”

Banská Štiavnica Newspaper, volume XXI., No. 18, May 2010, p. 6. In: Medzicentrum not only in centre: Mgr. Art Svätopluk Mikyta and Mgr. Art Jana Kapelová