Cistota pol života (drž sa pevne), 2010 Cistota pol života (pošli si, co chceš), 2010

Slogany z 2 ideológií 2 režimov za pol storocia sú pod jedným spolocným názvom „Cistota pol života“.

Obom ideológiám išlo o jedno a to isté: motivovat, viest, udržiavat.

Politická a ekonomická teória obhajujúca spolocné vlastníctvo výrobných prostriedkov, kontrolu celej výroby, distribúcie a výmeny ako spravodlivý spôsob úcasti na štátnom majetku však stojí v opozícii voci súkromnému BATA bohatstvu.

Cleanliness is half of life (hold on tight), 2010 Cleanliness is half of life (send what you want), 2010 Slogans of 2 ideologies of 2 regimes in the course of half century are under the common title “Cleanliness is half of life”. Both ideologies were concerned about one and the same thing: to motivate, lead and maintain. Political and economic theory enriching the common ownership of the means of production, control of the whole production process, distribution and exchange as a just way of participating in state property, however, stand in opposition to the private BATA fortune.

Sochárske realizácie autorky prezrádzajú uvažovanie o identite, jej nosicoch, o hygiene, ocistných i samo ocistných procesoch. V prácach uplatnuje organické materiály, ktorými komentuje diela vytvárané stratégiou readymade, cím vzniká polarita medzi každodenne používaným predmetom so stopami znecistenia a opotrebovania a použitým dezinfekcným materiálom (spravidla voskom). Jej intervencie do verejného priestoru sa zaoberajú otázkou relevantnosti využívania konkrétnych lokalít a ich geniom loci.

V projekte Život v... (2010) inštalovala šnúry s bieliznou medzi domami v Banskej Štiavnici, cím obrazne vracala život do sporo obývaného centra.

Lavicková inštalácia Relax (out_in), 2010 pred nákupným centrom zas relativizovala aktuálne populárne spôsoby oddychu (nakupovanie).

Aktuálnou realizáciou Cistota pol života (2010) autorka reagovala na dva režimy a ich ideológie (kapitalizmus a socializmus), ktoré výrazne formovali charakter Zlína. Poukázala na paradoxy vo významoch inak príbuzne formulovaných motivujúcich výrokov Tomáša Batu a sloganmi socialistického realizmu. Ich distribúciou do verejne prístupných miest (na pohladniciach, reklamných plochách v MHD) tak sprítomnila výsek z nedávnej histórie mesta.

The author’s sculptures reveal thoughts on identity, its bearers, hygiene, cleansing and self-cleansing processes. She uses organic materials in her artworks, and in so doing she comments on works created using the ready-made strategy, resulting in a polarity between an object used every day with traces of contamination and wear, and a disinfecting material (usually wax). Her interventions into public space address the question of relevance in the use of particular localities and their genius loci. In her project “Life in...” (2010) she installed cords with laundry between houses in Banská Štiavnica, metaphorically returning life to the sparsely populated centre. Her bench installation “Relax (out_in)” (2010) in front of a shopping centre again relativised a currently popular method of relaxation (shopping). In her current installation “Cleanliness is half of life” (2010) the author reacted to the two regimes and their ideologies (capitalism and socialism) which significantly formed the character of Zlín. She pointed out the paradoxes in the meanings of otherwise similarly formulated motivational statements by Tomáš Bata and slogans of socialist realism. By distributing them into publicly accessible places (on postcards, advertising space on public transport) she made present part of the city’s recent history.

Text z katalógu Prostor Žilina Zlín 2010

autorka: Mira Sikorová - Putišová