Biely sex / 2009

(Biely sex _ symbol kúpeľnovej satisfakcie)

_ inštalácia

_ materiál: podstavec, vaňa, obkladačky, ultrafialové žiarivky, 110 x 300 x 178 cm

_ diplomová práca

Opozitum v symbolike kúpeľňovej farebnosti vzniklo nahradením tradičnej bielej / svetlej farby (ako znaku čistoty) čiernou farbou (ako znakom znečistenia, či miesta, na ktorom je špinu ťažšie na pohľad rozpoznať). Negovala som tým predstavu o kúpeľni ako o očistnom priestore. Moja telesná prítomnosť v podobe odtlačku je viditeľná iba pod UV svetlom v zanechaných stopách v tomto mieste hygieny, súkromia, oddychu a relaxu. Inštalácia je doplnená o čierny uterák a čiernu mydelničku.

V názve Biely sex vychádzam z istého prirovnania k nočnému navštevovaniu kuchynskej chladničky, čiže uspokojeniu žalúdka, ako aj k očistnému kúpeľu (v klasicky zaužívanej bielej kúpeľni), po ktorom sa cítime vždy sviežo a uspokojene.

White sex / 2009

(White Sex - the symbol of bathroom satisfaction)

_ Installation

_ Material: platform, bathtub, wall tiles, UV lights, 110 x 300 x 178 cm

_ diploma thesis

The opposite in bathroom colouring symbolism was created by a substitution of traditional white/bright colour (as a symbol of cleanness) by black colour (as a symbol of dirtiness or a place where dirt is hard to identify at first sight). This way I negate the conventional conception of a bathroom as a cleansing place. My physical presence left in the form of my fingerprints in this place of hygiene, privacy, rest and relax is visible only under UV light. The installation is supplemented with black towel and black soap holder.

The title White Sex comes from a likening of night raids on fridge and thus stomach satisfaction to a cleansing bath (in traditional white bathroom) by which we always feel fresh and satisfied.